Titel: Nederlandsche watervloeden, of: naukeurige beschrijvinge van alle watervloeden voorgevallen in Holland, Zeeland, Flaandren, Braband, Utregt, Gelderland, Friesland, Overyssel, Groningen, en naabuirige landen
Auteur: door Simon Abbes Gabbema; met aant. door Tobias Gutberleth
Uitgever: Gouda, Cloppenburg, 1703

Afbeelding van Simon Abbes Gabbema
Portret van Simon Abbes Gabbema

Gabbema (1628-1688) werd in 1659 benoemd tot historie-schrijver van Friesland. In die functie heeft hij bij zijn leven echter niets gepubliceerd. Gabbema kreeg vooral betekenis als verzamelaar van wetten, kronieken en brieven. Hij schreef onder andere Friesche lustgaarde en bewerkte de tweede druk van Gysbert Japix’ Friesche Rymlerye. Na zijn overlijden gaf Tobias Gutberleth diverse van zijn ongepubliceerde werken uit. Voorbeelden daarvan zijn de Historie van Friesland van 1190 tot 1573 (1703) en zijn Nederlandse watervloeden (eveneens 1703).

De Nederlandse watervloeden behandelt chronologisch de rampen die Nederland troffen vanaf 860. Het zijn vooral citaten uit andere werken, waarschijnlijk uit de verzameling van Gabbema. Een Naam-tafel voorin de publicatie vermeldt de gebruikte werken.  Achterin staat een Bladwyzer naar de onderwerpen en plaatsnamen die zijn genoemd. De op de titelpagina vermelde kunstplaten zijn beperkt tot een drietal afbeeldingen van zegels. Niet in dit exemplaar opgenomen zijn de “Bygevoegde leevens van Willibrord en Bonifaas”.