• Houtkunde , behelzende afbeeldingen van meest alle bekende, in- en uitlandsche houten; met aanwyzing van derzelver afkomst, hoedanigheden en gebruik: voorgesteld in de natuurlyke tekeningen en koleuren, volgens de Hollandsche, Hoogduitsche, Engelsche, Fransche en Latynsche benaamingen, en met uitvoerige bladwyzers verrykt (ed. Houttuyn, M.) Sepp, Amsterdam, 1791
  • Proeven op plantgewassen , een nieuwe manier om den graad van gezondtheid des dampkrings nauwkeurig te toetsen, (Ingen-Housz) Delft, 1780